Kaj je Lesni feniks?

Kaj je Lesni feniks?

Namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Ponovna uporaba odsluženega lesa

Osrednji predmet projekta je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) in preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavil občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij in postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, filmi, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces srednje šole ter končno praktično uvedbo ter prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov z visokim deležem težkih kovin ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje (npr. kreozot, CCA). Po drugi strani pa v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečne, ampak je v njih les visoke kakovosti. Takšen primer je zaslediti v podjetju M SORA, ki je proizvajalec lesenih oken.

V proizvodnem procesu, zaradi kontrole kakovosti, ostajajo leseni elementi različnih dimenzij, ki vključujejo visokokakovosten les, a so bili izločeni zaradi vključitve manjšega števila grč, smolnih kanalov ali manjših napak. Ti elementi so predelani v sekance, ki jih podjetje porabi za ogrevanje svojih poslovnih in proizvodnih prostorov. Zaradi visoke kakovosti tega lesa je nedvomno smotrno poiskati alternativne rešitve in takšen les uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

Osveščanje na prvem mestu

V prijavljenem projektu bo primarnega pomena osveščanje širše javnosti glede splošne situacije o odpadkih ter specifično o možnostih uporabe odsluženega lesa. Za prehod v krožno gospodarstvo sta namreč ključna ozaveščenost in sodelovanje vseh akterjev družbe. To bo izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, internimi izobraževanji v podjetju ter vpeljevanju vsebin v učni načrt srednje šole za lesarstvo Škofja Loka.

Urbana infrastruktura

Preko učnega procesa in ob sodelovanju med podjetjem M Sora ter srednjo šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila kot del urbane infrastrukture. Ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki bodo namenjeni dvigu kakovosti bivanjskega okolja lokalne skupnosti za njene ranljivejše člane (otroci in starejša generacija), ima veliko sporočilno vrednost glede namena prehoda v krožno gospodarstvo, saj ob skrbi za ohranjanje okolja daje priložnosti boljše izkoriščenosti kakovostnega lesa tako podjetju, kot skupnosti, v kateri to deluje.

Na takšen način bo moč doseči največji učinek, saj bodo tako prebivalci lokalne skupnosti kot obiskovalci fizično uporabljali izdelke iz odsluženega lesa in poleg dodatnega osveščanja izkustveno privzemali koncepte ponovne uporabe lesa in krožnega gospodarstva. Poleg tega je bila v Žireh identificirana potreba po lesenih klopeh ob sprehajalnih poteh ter lesenih elementih za opremo naravnega kopališča ob reki Sori, s čimer bo učinek le še večji.

Tripartitno sodelovanje

Pomembna dodana vrednost projekta pa je tudi vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi (delno tudi raziskovalnimi) ustanovami in lokalno skupnostjo. Takšno sodelovanje predstavlja vzoren primer četverne vijačnice (quadruple helix) na področju trajnostnega razvoja, kar je v skladu s smernicami Evropske komisije. S projektom želimo torej pokazati, da je odslužen les uporabna surovina, ki jo je moč ponovno uporabiti ter praktično prikazati učinkovito sodelovanja med akterji iz različnih sfer.