O projektu

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje. Po drugi strani v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh.

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Cilja projekta Lesni feniks sta:

  • izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo. Lesene klopi in igrala bodo dopolnjevali kopališče v občini Žiri.
  • osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti.

V projektu bosta poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo.

Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečala osveščenost lokalnega prebivalstva, izvedba pilotnega projekta pa bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Glavni namen projekta Lesni feniks je ponovna uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa!

dodaj svoj prispevek

Postani del projekta

Se želiti priljučiti projektu?

Razpolagate z ostanki lesa, ponujate odslužen les, ali pa bi staremu lesu znali vdihniti novo življenje?

Sodelovanje različnih partnerjev

Sodelovanje gospodarstva, izobraževalne ustanove in lokalne skupnosti daje projektu Lesni feniks element povezovanja.

Ponovna uporaba lesa

Lesnim ostankom in odsluženemu lesu, ki bi postali odpadek, dajemo novo življenje z ustvarjanjem izdelkov, ki bodo služili lokalni skupnosti.

Ozaveščanje prebivalstva o ponovni uporabi

Javnost bomo ozaveščali o pomenu ponovne uporabe materialov ter prikazali primere dobrih praks v predavanjih in filmih.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020)
Za vsebino je odgovorna zadruga Lokatur, z.o.o, so.p.